PRR class BF-16, classified by Baldwin as an RF-16. 1964 (Photo by Ron Widman)